Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Plakette

Vedtægter for Oksbøl Sogneforening

Vedtægter for Oksbøl Sogneforening.

 

1: Navn.

Foreningens navn: Oksbøl Sogneforening.

Foreningens adresse er formandens adresse.

2: Formål.

Foreningens formål er: Upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af kulturel, social og teknisk art. Samtidigt at være til hjælp og støtte for de folkevalgte råd.

3: Medlemsforhold.

Alle, der ønsker at støtte op om Oksbøl Sogneforenings formålsparagraf kan optages som betalende medlemmer.

Medlemmer kan fremsætte forslag til bestyrelsen, som behandler disse og afgør om der skal indkaldes til sognemøde.

4: Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder en to-årig periode.

Endvidere vælges 1 suppleant for en et-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5: Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert medlem har en stemme. Afgørelser træffes       ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer jfr. §6. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

1 Årsberetning.

2 Valg af ordstyrer.

3 Regnskab, budget og kontingent.

4 Indkomne forslag

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6 Valg af revisorer

7 Eventuelt

Forslag til kandidater, såvel som afstemninger under dagsordenens pkt. 5 skal være skriftlige. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel. Oksbøl Sogne-Nyt og/eller den lokale presse kan benyttes til offentliggørelse.

6: Vedtægtsændringer.

Ændringer af nuværende vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 flerhed, og kun efter at der i indkaldelsen til generalforsamlingen har stået: ”Forslag til ændringer af vedtægter”.

7: Ophævelse af foreningen.

Ophævelse af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

Foreningens midler tilfalder Broballe Idrætsforening.

 

 

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer