Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Plakette

Vedtægter for Oksbøl Sogneforening

Vedtægter for Oksbøl Sogneforening.

§ 1: Navn.
Foreningens navn: Oksbøl Sogneforening.
Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2: Formål.
Foreningens formål er : Upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af
kulturel, social og teknisk art. Samtidigt at være til hjælp og støtte for de folkevalgte råd.

§ 3: Medlemsforhold.
Som medlemmer kan kun optages hjemmeboende i Oksbøl sogn, dog kan medlemmer, som
flytter fra sognet optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer er ikke valgbare i
bestyrelsen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.0
Medlemmer kan fremsætte forslag og problemer til bestyrelsen, som behandler disse og afgør
om der skal indkaldes til sognemøde.

§ 4: Bestyrelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges 3 bestyrelses medlemmer. Alle valg
gælder en to-årig periode.
Endvidere vælges 1 suppleant for en et-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 5: Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert medlem har en stemme.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægts ændringer jfr. §6.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af ordstyrer.
2. Årsberetning.
3. Regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Forslag til kandidater, såvel som afstemninger under dagsordenens pkt. 5 skal være skriftlige.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller sekretæren
i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel.
Oksbøl Sogne-Nyt og/eller den lokale presse kan benyttes til offentliggørelse.

§ 6: Vedtægtsændringer.
Ændringer af nuværende vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling med mindst
2/3 flerhed, og kun efter at der i indkaldelsen til generalforsamlingen har
stået: “Forslag til ændringer af vedtægter”.

§ 7: Ophævelse af foreningen.
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst 8 dages mellemrum.

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK